Miljøprofil

 

Reknes Byggjevarer L.L skal bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet. Derfor inviteres kunder, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Innspillene gir oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Reknes Byggjevarer L.L i årene fremover.

Planer for klima- og miljøarbeidet

Overordnet sett er det policy(er) for klima, miljø og arbeidsmiljø som leder arbeidet:

Utdrag fra Strategiplanen 2019 -2025
4.3 Vi skal ha en miljøprofil som er til det beste for våre eiere og neste generasjon.
Vi skal ha fokus på gjenbruk av avfall, dette gjelder fra vugge til grav prinsippet- og Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

3.1 Visjon

Reknes Byggjevarer L.L skal ha null skade som mål i bedriften, ta hensyn og tilstrebe minst mulig avfall, og vektlegge «FNs bærekraftsmål og bærekraftig utvikling. Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Bærekraftsmålene(SDG) ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. De gjelder for alle land og er et veikart for den globale innsatsen for en bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene erstatter og viderefører tusenårsmålene (MDG) som ble vedtatt på Tusenårsmøtet i 2000, men til forskjell fra tusenårsmålene så gjelder bærekraftsmålene alle land i verden –også de rike. Begrepet bærekraftig utvikling ble først brukt i Verdenskommisjonen for miljø og utvikling sin rapport «Vår felles framtid» i 1987.

Definisjonen som legges til grunn er: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov»

Offentlige anbud samt påse at alle underentreprenører driver etter lover og regler og ikke noen form for sosialdumping blir akseptert.

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Reknes Byggjevarer L.L?
Send forslag til firmapost@rbll.no mrk tiltak Miljøfyrtårn.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn,
Vennlig hilsen

Egil Sagstad
Daglig leder
Reknes Byggjevarer L.L

 

56 16 60 60 firmapost@rbll.no